––––– О Б Я В А –––––

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  „А.С.ПОПОВ“ – гр.Девин

обявява прием за учебната 2016/2017 г. утвърден със Заповед РД09-353/25.03.2016г. на Министъра на образованието и науката за следните професии и специалности:

I. Дневна форма на обучение – 1 паралелка с две специалности.

1.Компютърна техника и технологии.

Подготвят се специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии.

2.Бизнес администрация.

Подготвят се специалисти за работа в административни офиси – планират, организират, координират работата на персонала в офиса и осъществяват външните офис-контакти.

II. Задочна форма на обучение – 1 паралелка

1.Организация на хотелиерството.

Подготвят се специалисти, които организират и ръководят процеса по посрещане, настаняване и изпращане на гостите, цялостната дейност на хотелското домакинство, контролират функционирането на звената към хотела.

Според съвременните изисквания за професионално образование и квалификация училището осъществява обучение в реална работна среда.

Документи за кандидатстване:

                       1.Заявление – по образец / попълва се в училището/.

                       2.Свидетелство за завършено основно образование.

                       3.Медицинско удостоверение.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

от 15.06.2016 г. до 07.07.2016 г. в канцеларията на училището.

За контакти: тел: 0878585888, 0893349166.