УТФ

Изключителен интерес към предприемачеството у младите хора предизвика доц. д-р Гергана Димчева при създаването на УТФ по проект „Ученически практики-2“ с привлечени представители на бизнеса и науката.

 

150 години безсмъртен Левски

Открит урок, проведен в Музейна сбирка от Xа клас

при ПГЕ „А. С. Попов“ – гр. Девин

               По повод 150 години от гибелта на Националния ни герой-икона- Васил Левски, бяха представени два етюда от живота и революционната му дейност в Сърбия, където взима участие в Първата българска легия на Раковски в Белград и в Румъния – срещата му с Ботев в Букурещ, които преобръщат схващането за национално движение.

Провокирани от ръководителя на групата по театрално изкуство, госпожа Дарина Аврамова,  учениците от X  клас се превъплътиха в националните ни революционери, за да усетят обстановката и любовта към Родината, поставени в атмосфера на история, архаизъм и достолепие и внушение на миналото като стожер за бъдещето.

Иновативно-традиционният подход, в синхрон със съвременния-превъплъщението на учениците в националните ни герои, поставя началото на усвояването, разбирането и разпространението на великите идеи от Дякона. И оттук промяната към по-добро и по-светло бъдеще.

Бъди в час! Не карай пил!

На 29 юни служители на МВР-Девин изнесоха лекция на ученици от осми, девети и десети клас при училището, свързана с безопасността по пътищата и най-важните правила, които е необходимо да се спазват, когато сме зад волана: „Отговорност, знания, съвест и НЕ употребата на алкохол! Да пазим себе си и другите е наша отговорност. Бъдете разумни!“- добавиха те.

Обучение по Дейност 3 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 1-ви юли се проведе обучение на учителите към ПГЕ „А.С.Попов“ по Дейност 3 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“- Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Румен Сертов, учител и IT специалист, лектор на обучението, обясни спецификата и сложностите при равния достъп до училищното образование в условия на кризи и справянето с проблемите, свързани с отпадането на ученици от училище поради технически неудобства.

Година на израстване и духовно иноваторство!