Обучение по Дейност 3 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 1-ви юли се проведе обучение на учителите към ПГЕ „А.С.Попов“ по Дейност 3 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“- Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Румен Сертов, учител и IT специалист, лектор на обучението, обясни спецификата и сложностите при равния достъп до училищното образование в условия на кризи и справянето с проблемите, свързани с отпадането на ученици от училище поради технически неудобства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *