ПРОГРАМА „УСПЕХ“


ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището

 привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

За 2013/2014 учебна година в ПГЕ „А. С. Попов“ се предлагат следните ИИД по проект УСПЕХ:

Форма Тематично направление Ръководител
Клуб Моят зелен свят Росица Кирева
Секция Бодибилдинг Васил Сираков
Студио Театрално изкуство Христина Радева
Клуб Приложна математика Ема Василева
Клуб Географски пътешествия Ирина Василева
Клуб Европейски клуб по гражданско образование Зелма Белберова
Студио ФОТО студио – ПГЕ Девин Севда Тюфекчиева

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗА

РАЗВИТИЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „А. С. ПОПОВ”

ГР. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН

2011 – 2015 г.

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за развитие на извънкласната дейност в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „А. С. ПОПОВ”  ГР. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН наричана за кратко Програмата, е изготвена за целите на участието на ПГЕ „А. С. ПОПВ“ ГР. ДЕВИН в проект на МОМН: BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» – „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към  Европейски Хоризонти – УСПЕХ” за периода 2011 – 2015 г.

Нормативна основа  –  изискванията на проекта BG 051РО001 –4.2.05 и утвърдената със заповед на министъра на образованието, младежта и науката Инструкции и разработените към нея приложения.

2. ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

Програмата има за цел да осмисли свободното време на учениците от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „А. С. ПОПОВ” ГР. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН включително и на ученици с идентифицирана  нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

За постигане на целта на програмата за периода 2011– 2015г.  се определят  следните  основни приоритети:

Приоритет 1: Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

Приоритет 2: Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности, свързани с техните интереси и хобита.

Приоритет 3: Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

Приоритет 4: Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

3. МЕРКИ

Основните приоритети на програмата ще се реализират чрез изпълнение на следните мерки:

               Мерки по приоритет 1: Подбор на ученици за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.

Организация и управление на проекта

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 1 са:

– Директорът;

– Родителите на учениците;

– Ръководителите на извънкласните дейности.

             Мерки по приоритет 2: Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците от ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА        „А. С. ПОПОВ” ГР. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН в областта на:

– Природоматематическите науки,

– Здравното образование и здравословния начин на живот,

– Комуникативни умения на роден и чужд език,

– Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите,

– Граждански компетентности  – форми на поведение за успешно участие в социалния живот,

– Умения за самостоятелно учене и събиране на информация,

– Дигитални компетентности,

– Както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 2. са ръководителите на извънкласните форми и учениците.

         Мерки по приоритет 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на:

  • клубове,
  • секции,
  • студиа по интереси

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 3. са директорът,  ръководителите на извънкласните форми, родителите и учениците.

       Мерки по приоритет 4:

Разработване и прилагане на програми, в които се цели да се осмисли свободното време на учениците и да развият допълнителни знания, умения,  компетентности, свързани с техните интереси;

Приоритетно включване в извънкласни и извънучилищни занимания на учениците с прояви на агресия или склонност към насилие;

Развитие на  допълнителни умения на всички ученици с цел  да се ограничи броят на отпадащите и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение.

Отговорни за изпълнението на мерките по приоритет 4. са Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците, ръководителите на извънкласните и извънучилищните форми, родителите и учениците.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

В изпълнение на Програмата за учебната 2011/ 2012 г. са сформирани 7/седем/ групи по  извънучилищни и извънкласни форми, обхванати са  77  ученици и са ангажирани 6 учители от училището и 1 външно лице.

В изпълнение на Програмата за учебната  2012/ 2013 г. са сформирани 8/осем/ групи по  извънучилищни и извънкласни форми, обхванати  са 95 ученици и са ангажирани 7 учители от училището и 1 външно лице.

В изпълнение на Програмата за учебната  2013/ 2014 г. са сформирани 7 /седем/ групи по  извънучилищни и извънкласни форми, обхванати  са  72 ученици и са ангажирани 7 учители от училището.

В изпълнение на Програмата за учебната  2014/ 2015г. са сформирани 7 /седем/ групи по  извънучилищни и извънкласни форми, обхванати  са  86 ученици и са ангажирани 6 учители от училището и 1 външно лице.

За изпълнение на Програмата, след решение на Педагогическия съвет, директорът на училището утвърждава до 30.09. за всяка учебна година, броя на групите, тематичните разпределения и графика на извънкласната дейност и списъка на участниците в тях, както и задачите на отговорните лица.

Необходимите документи за 2014/2015г. се утвърждават в едномесечен срок от приемането на Програмата на заседание на Педагогическия съвет.

Напредъкът по изпълнение на Програмата се отчита ежегодно до 15.09. пред Педагогическия съвет и се публикува на сайта на ПГЕ „А. С. Попов“ –  http://pgdevin.com/.

Програмата е приета с решение на Педагогически съвет с Протокол № 2  от 23.12.2011г.  и актуализирана на 29.09.2014г.