ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ     UPraktiki 2018

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

        ПГЕ „А.С.Попов“ гр.Девин участва в проекта с 16 ученици , които са разделени на 2 групи по изучаваните професии  „Компютърна техника и технологии“ и „Организация на обслужването в хотелиерството“.                                        За участието си в проекта всеки ученик получава стипендия в размер на     300 / триста/ лева.                                                                                                              Занятията на учениците се провеждат в реална работна среда  осигурена от нашите бизнес-партньори ЕТ „Румен Сертов“ и Хотел „Орфей“ в гр.Девин.     

                           ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.