Подкрепа за успех – Целеви групи

Целевите групи по проекта са:

 1. Ученици в риск от отпадане от училище;
 2. Ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование и ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 3. Педагогически специалисти;
 4. Родители и други заинтересовани страни (представители на неправителствени организации, образователни медиатори,  социални  работници,  ромски  авторитети  и лидери и др.).

Определянето на учениците в риск от отпадане следва да се извършва в съответствие със Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2014-2020), съгласно която за ученици в риск от отпадане се считат:

 1. Ученици от  семейства,  които  са  обхванати  от  безработица,  ниски  доходи, понижен жизнен стандарт, бедност и др.;
 2. Ученици  с    родителска    незаинтересованост,    противоречия,    конфликти, напрежения и кризи в семейството;
 3. Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;
 4. Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;
 5. Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;
 6. Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.;
 7. Ученици с ниска степен на готовност за училище;
 8. Ученици  с   липса   на   познавателна   мотивация,   липса   на   мотивация   на родителите за получаване на образование и др.