КТТ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

523  ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОФЕСИЯ:             523050    ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ:      5230501  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Пълният курс на обучение за ІХХІІ клас дава възможност за:

  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация;
  • придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на професията.

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ  клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Техник на компютърни системи  по съответната специалност.

Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.