Модернизиране на професионалното образование и обучение

BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Той се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027.

Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

В рамките на Дейност 9 са предвидени информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на Професионалното образование и обучение (ПОО) и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици.

На училищно ниво се предвижда организирането на информационни кампании тип отворени врати, ден на професиите или други форми – по 4 във всяко от 384 училища в рамките на проектните дейности. В рамките на кампаниите ще се насърчава кандидатстването на ученици в ПОО в VIII клас, както и включване на ученици, застрашени от отпадане или в риск, в гъвкави и кратки пътеки за повторно включване.

На училищно ниво се предвижда организирането на информационни дейности за кариерно и професионално ориентиране с участието на представители на бизнеса, социалните партньори, работодатели и висши училища по 4 във всяко от 384 училища в рамките на проектните дейности. Дейностите са насочени към учениците от втори гимназиален етап на образование с цел информирането им за бъдеща реализация на пазара на труда.

                Тъй като проектът е със стратегическо значение е необходимо да се спазват правилата от Наръчника за визуализация на подкрепата на ЕС и Практическия инструментариум за комуникация във връзка с операции от стратегическо значение в периода 2021—2027 г.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321