Тренинг

В периода от 09.10 до 13.10.2023г. в ПГЕ „А. С. Попов“ се проведе обучение- тренинг по проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
В тренингите за придобиване на базови умения за реакция при кризисни ситуации взеха участие външни експерти-лектори с дългогодишен опит.
Като иновативно училище професионалната гимназия приложи иновативни елементи по отношение на организацията и управлението на учебния процес, чрез изготвяне на графици за провеждане на по 4 астрономически часа във всяка паралелка в учебно и извънучебно време, в рамките на една учебна седмица.
Използваха се нови методи за съвместно преподаване и екипна работа.
Учениците и учителите получиха ценна информация и придобиха умения свързани с безопасност, сигурност и здраве в училище.
Всички участници получиха достъп до инструменти за социално-психологическа подкрепа в условия на кризи.