Учители

Име Фамилия Преподава по:
е-mail:
инж. Севда Тюфекчиева Информационни технологии sevda.tyufekchieva@pgedevin.com
Дияна Чаушева Фармакология, Анатомия diiana.chausheva@pgedevin.com
Златина Славчева Български език и литература; zlatina.slavcheva@pgedevin.com
Севда Моллова  Английски език; Френски език; sevda.mollova@pgedevin.com
Христина Кичукова  Английски език hristina.kichukova@pgedevin.com
Дарина Аврамова Български език и литература; Английски език; Руски език darina.avramova@pgedevin.com
Роза Соколова  Математика; Информационни технологии; r.sokolova@pgedevin.com
Адриана Прингова  История и цивилизация; География и икономика; adriana.pringova@pgedevin.com
Анжела Каменова Философия, Право anjela.kamenova@pgedevin.com
Бинка Иванова  Биология и ЗО; Химия и ООС; binka.ivanova@pgedevin.com
Съби Р. Кафеджиев  Физическо възпитание и спорт; s.kafedjiev@pgedevin.com
Илияна Прингова  Обществени науки iliana.pringova@pgedevin.com
инж. Петър Пейков Теория и практика в направление  Компютърни науки petar.peykov@pgedevin.com
инж. Стефан Тюфекчиев Математика, Теоретично и практическо обучение по обща професионална подготовка stefan.tyufekchiev@pgedevin.com
инж. Севда Синапова Теоретично и практическо обучение в направление Хотелиерство; Физика и астрономия sevda.sinapova@pgedevin.com
инж. Румен Сертов Теория и практика в направление Електроника, автоматизация и компютърна техника rumen.sertov@pgedevin.com
инж. Съби Д. Кафеджиев Практика в направление Електроника, автоматизация и компютърна техника sabi.kafedzhiev@pgedevin.com
инж. Бисер Бошнаков Теория и практика в направление Електротехника biser.boshnakov@pgedevin.com
Ася Кулева Практическо обучение по Терапия и рехабилитация asia.kuleva@pgedevin.com