Успех за теб

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).
Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година
Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева
Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи.
Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.
Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи.

За учебната 2023-2024 година в ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин:
  • Назначен Образователен медиатор
  • Създадени  5 /шест/ групи за допълнително обучение по Български език и литература  и по Математика за подготовка за НВО
  • Създадена  1 /една/ група за допълнително обучение по Български език и литература  за подготовка за ДЗИ