Профил на купувача …

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ …

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – сайт за обществени поръчки на ПГЕ „А.С. Попов“ гр. Девин

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ …


Доставка на дизелово гориво, предназначено за отопление на                              ПГЕ “ А.С.Попов“ гр. Девин, за отоплителен сезон 2018/2019 година.                      Индивидуален номер на процедурата: 0002883                                                        Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление             Обект на процедурата: за доставка: Професионална гимназия „А.С.Попов“          Населено място за изпълнение на процедурата: град Девин                         Прогнозна стойност: 20 000.00 лв. с  ДДС                                                                 Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000                                                    10.10.2018 г. гр.Девин


ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин

Обществена поръчка: Ремонт 2018

Кратко описание: Възстановяване на стълбището на централния вход, подмяна на врати, подови настилки и осветителни тела в учебните помещения.

Документи: Покана за представяне на оферта Оферта


Възложител: ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин

Обществена поръчка_ремонт

ДОГОВОР СМР 2017 г.0001

Възложител: ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин

Кратко описание: Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин за отоплителен сезон 2016 ⁄ 2017 г.

Документи: Покана за представяне на оферта  Оферта  Договор


Възложител: ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин

Финансиране: Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ за 2016 г., Модул 1

Документи: Покана за представяне на оферта, ОфертаЦеново предложение


Обществена поръчка относно:  Дейност III „Ремонт на прилежаща инфраструктура“, Дейност V „Доставка и монтаж на платформено съоръжение“

Възложител: ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин

Финансиране: Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда 2015 г.“

Документи: Покана за представяне на оферта, Формуляр за кандидатстване, Оферта по Дейност III, Оферта по Дейност VПротокол за избор на изпълнител, Списък на одобрени проекти