Прием

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Свободни места за осми клас след трето класиране

Относно: информиране на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 • удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за ученици, записани в осми клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ –  070020341    help@e-gov.bg

 

ОБЯВА 2021      Листовка       БРОШУРА  2021-22

Прием за 2021-2022 учебна година

 • Електрообзавеждане на производството — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Електромонтьор

 • Автоматизирани системи — II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Монтьор по автоматизация

 • Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – II-ра степен на професионална квалификация.

Професия: Изпълнител на термални процедури

 • Стипендия  – 30 лв./ месец (за всички ученици записани в VIII клас за учебната 2021/2022 учебна година)
 • Допълнителна стипендия от работодател – 50 лв./месец (за специалност „Автоматизирани системи“)

График на дейностите

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

 

 • Училище, което приема документи за участие в приема на учениците в VIII клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.  в област Смолян е СУ „Отец Паисий“, гр. Смолян

 

 • Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 1. заявление до директора;
 2. оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
 3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии

Работно време в ПГЕ „А. С. Попов“ на комисията по прием на документи:

от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 16:00 ч. – всеки делничен ден.