ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Проект BG05M2OP001-2.014-0001

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

През декември 2021 година е сключено споразумение между Специализирана болница за рехабилитация ОРФЕЙ гр. Девин и Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин за сътрудничество и изпълнение на дейностите по проекта.

Участници са учениците от осми клас с професия „Изпълнител на термални процедури“ приети в дуална форма на обучение за 2021/2022 учебна година.

Списък на наставници от СБР Орфей гр. Девин

  1. Ася Кулева
  2. Ферад Мюмюн

Списък на учители от ПГЕ Девин

  1. Бинка Иванова
  2. Севда Моллова