ДИ Професионална квалификация

Важни дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и
специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на
професионална квалификация

Нацинални изпитни програми във връзка със ЗПУО

3451204 „Икономика и мениджмънт“ nip_3451204

5220204 „Електрообзавеждане на производството“ nip-5220204

5230501 „Компютърна техника и технологии“ nip_5230501

5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ nip-5230701

5230801 „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ“ nip-5230801

541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ nip_5410501

7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ nip_726010

8110101 „Организация на хотелиерството“ nip_8110101


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА  ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване степен на професионална квалификация

Важни дати:

до 21.12.2021 г.
Подаване на заявления
21.01.2022 г.
Държавен изпит по теория
24 и 25.01.2022 г. Държавен изпит по практика

Ново от 2022г.: Заявление за допускане до изпит за придобиване на професионална квалификация