ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити и НВО за X клас

 Важни дати за ДЗИ: 

 

Сесия май  – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22-31 май 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

  • Защита на дипломен проект на 21.05.2024г., по график.

Възможни изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните ДЗИ са следните предмети:
БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП)
Математика (ООП); Математика (ПП)
История и цивилизации (ПП); География и икономика (ПП); Философия (ПП); Биология и здравно образование (ПП); Химия и опазване на околната среда (ПП); Физика и астрономия (ПП)
Информационни технологии (ПП); Информатика (ПП)
Предприемачество (ПП); Музика (ПП); Изобразително изкуство (ПП)
Английски език (ПП – В1.1); Английски език (ПП – В1); Английски език (ПП – В2); Английски език (ООП – А2); Английски език (ООП – В1.1); Английски език (ООП – В1); Английски език (ООП – В2.1)
Немски език (ПП – В1.1); Немски език (ПП – В1); Немски език (ПП – В2); Немски език (ООП – А2); Немски език (ООП – В1.1); Немски език (ООП – В1); Немски език (ООП – В2.1)
Френски език (ПП – В1.1); Френски език (ПП – В1); Френски език (ПП – В2); Френски език (ООП – А2); Френски език (ООП – В1.1); Френски език (ООП – В1); Френски език (ООП – В2.1)
Испански език (ПП – В1.1); Испански език (ПП – В1); Испански език (ПП – В2); Испански език (ООП – А2); Испански език(ООП – В1.1); Испански език (ООП – В1); Испански език (ООП – В2.1)
Италиански език (ПП – В1.1); Италиански език (ПП – В1); Италиански език (ПП – В2); Италиански език (ООП – А2); Италиански език(ООП – В1.1); Италиански език (ООП – В1); Италиански език (ООП – В2.1)
Руски език (ПП – В1.1); Руски език (ПП – В1); Руски език (ПП – В2); Руски език (ООП – А2); Руски език(ООП – В1.1); Руски език (ООП – В1); Руски език (ООП

06.02. – 21.02.2024 г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК 

НОВО 24-26 април 2024 г. заявления за допускане до полагане на изпит по чл. 104а от Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

до 16.05.2024 г. Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

 


Важни дати за НВО в Х клас:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 8:00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 8:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 14 юни 2024 г.

01.02. – 16.02.2024 г. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и/или за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас 

до 07.06.2024 г. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО