Хотелиерство

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

ПРОФЕСИЯ:            811010 ХОТЕЛИЕР

СПЕЦИАЛНОСТ:     8110101 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

ПРОФЕСИЯ:            811020 АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

СПЕЦИАЛНОСТ:     8110201 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Пълният курс на обучение за ІХХІІ клас дава възможност за:

  • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;
  • придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация;
  • придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на професията.

Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.