ДИ Професионална квалификация

Важни дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и
специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на
професионална квалификация

 

Нацинални изпитни програми във връзка със ЗПУО

3451204 „Икономика и мениджмънт“ nip_3451204

5220204 „Електрообзавеждане на производството“ nip-5220204

5230501 „Компютърна техника и технологии“ nip_5230501

5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ nip-5230701

5230801 „АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ“ nip-5230801

541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ nip_5410501

7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ nip_726010

7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ nip_7620301

8110101 „Организация на хотелиерството“ nip_8110101


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА  ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване степен на професионална квалификация

Важни дати:

до 30.11.2022 г.
Подаване на заявления
23.05.2023 г.
Държавен изпит по теория
25 и 26.05.2023 г. Държавен изпит по практика

Ново от 2022г.: Заявление за допускане до изпит за придобиване на професионална квалификация