ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Проект BG05M2OP001-2.014-0001

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

През декември 2021 година е сключено споразумение между Специализирана болница за рехабилитация ОРФЕЙ гр. Девин и Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“ гр. Девин за сътрудничество и изпълнение на дейностите по проекта.

Участници са учениците от осми клас с професия „Изпълнител на термални процедури“ приети в дуална форма на обучение за 2021/2022 учебна година.

Списък на наставници от СБР Орфей гр. Девин

  1. Ася Кулева

Списък на учители от ПГЕ Девин

  1. Бинка Иванова
  2. Севда Моллова
Към това платно на Sway