Административни услуги

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.  задължителната информация, съгласно чл.28 от Административно процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги  в системата на предучилищното и училищното образование  и писмо № 9105-19 от 17.01.2019 г. на  МОН, публикуваме информация за издаваните документи от ПГЕ „А.С.Попов“ гр.Девин и примерни заявления до институцията за  издаване на документите.


Служебна бележка за подадено заявление за ДЗИ

Издаване служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликати

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

___________________

ФОРМУЛЯРИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна форма на обучение0001

Самостоятелна форма на обучение0001

Заявление за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние

Заявление за отсъствия на ученик в дневна/дуална форма на обучение


ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

Договор при провеждане на ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

служебна бележка