Обучение


Училищни учебни планове 2020-2021

VIIIа клас       – 5230801 „Автоматизирани системи“ – с очакван недостиг уч.план 8 клас АС

VIIIб клас       – 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ЕОП и

7620301 „Помощник възпитател“ – с очакван недостиг  уч.план 8 клас ПВ

IX а клас         – 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства“ –  защитена, иновация уч.план 9 клас АНП

IXб клас         – 5410501 „Хранително-вкусова промишленост“ – с очакван недостиг уч.план 9 клас ХВП

X клас            –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 10 клас КТТ   и 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 10 клас ОХ1

XI клас           –  5230501 „Компютърна техника и технологии“ уч.план 11 клас КТТ и 3451204 „Икономика и мениджмънт“ уч.план 11 клас ИМ

XII клас         – 8110101 „Организация на хотелиерството“ уч.план 12 клас ОХ